Globalus lyderystės įvertinimas

Programoje naudojamas Marshall Goldsmith sukurtas Globalios lyderystės įvertinimo (Global leadership assessment) modelis, susidedantis iš 5 kompetencijų grupių, kurias sudaro 15 kompetencijų:

BENDRAVIMAS (Communication)

Sąžiningumo demonstravimas
(Demonstrating Integrity)

Vadovauti sau, kitiems ir kultūrai: a) rodant pavyzdį sąžiningumo, etiško elgesio ir organizacinių vertybių srityse; b) būnant patikimu asmeniu, kad žmonės bus nukreipiami teisinga linkme; c) gerbiant žmones procese; d) užtikrinant konstruktyvią organizacijos kultūrą.

Konstruktyvaus dialogo skatinimas
(Encouraging Constructive Dialogue)

Nuoseklus bendravimas dalijantis lyderyste: a) užduodant klausimus, norint gauti grįžtamąjį ryšį, grįžtamąjį ryšį ir naujų idėjų; b) išklausyti būnant atviru c) priimant konstruktyvų grįžtamąjį ryšį; d) empatiškai įsijaučiant į kito žmogaus vaidmenį.

Bendros vizijos sukūrimas
(Creating a Shared Vision)

Vizijos kūrimas: a) gaunant ir kitų idėjas, pasiūlymus/indėlį; b) būnant varomąja jėga ir įkvepiant kitus; c) palaikant viziją ir strategija; d) aiškiai apibrėžiant vaidmenis ir prioritetus.

ŽMONIŲ ĮTRAUKIMAS (Engaging People)

Žmonių ugdymas
(Developing People)

Komandos narių įtraukimas per: a) mokymą ir asmeninį ugdymą; b) pagarbos ir orumo rodymą; c) pasiekimų apdovanojimą ir pripažinimą; d) klestinčios aplinkos sukūrimą.

Partnerysčių kūrimas
(Building Partnerships)

a) Pasitikėjimo kūrimas;
b) Aktyvus dėmesys į teigiamą veiklą;
c) Partnerysčių ir aljansų kūrimas organizacijoje ir už jos ribų.

Dalijimasis lyderyste
(Sharing Leadership)

Organizacijoms plokštėjant per matricinių struktūrų išnaudojimą, partnerystes ir aljansus, bei verslo procesų išdalinimą kitoms organizacijoms (outsourcing) – patirtis, valdžia, įtaka ir sprendimai tampa plačiai išsklaidyti. Dalijimasis lyderyste ir komandų kūrimas: a) kuriant organizacijų valdymą per platesnį patirties, ekspertinių žinių ir papildomų stipriųjų pusių išnaudojimą b) žinant savo žinių ribas ir esant poreikiui kreipimasis į kitus talentus ir ekspertus d) pereinama nuo „vieno teisingo būdo“ prie „geriausio būdo šiuo metu“.

ĮTRAUKIMAS BE RIBŲ (Boundary-less Inclusion)

Žmonių įgalinimas
(Empowering People)

a) pasitikėjimo ugdymas per funkcinių įgūdžių mokymus; b) apskaičiuotos rizikos prisiėmimas, suteikiant galimybes pritaikyti naujas žinias/įgūdžius ir augti; c) laisvės suteikimas paleidžiant griežtus žingsnis-po-žingsnio procesus, kad žmonėms būtų suteikta daugiau galimybių; d) pasitikėjimo kūrimas per pasiekimų ir pergalių skatinimą naudojant visiems aiškų ir tinkantį procesą.

 

 

Globalus mąstymas
(Thinking Globally)

Pažanga technologijų srityje sukūrė pasaulį be sienų, kuri lemia: a) aukštesnius klientų aptarnavimo, inovacijų ir kt. Standartus. b) aljansus tarp vyriausybinių, verslo ir kt organizacijų c) pasaulinę perspektyvą, pažiūras ir daugiakultūrę patirtį skirtingose ​​įmonėse.

Įvairovės vertinimas
(Appreciating Diversity)

a) Buvimas suinteresuotu ir priėmimas suprantant skirtumus, atsirandančius dėl tautybės, kultūros, religijos, lyties, asmenybės, išsilavinimo, amžiaus ir mąstymo stilių; b) skirtumų panaudojimas siekiant įgyti naujų perspektyvų; c) gebėjimas skirtingai motyvuoti skirtingus žmones.

SĖKMĖS UŽTIKRINIMAS (Assure Success)

Technologinių žinių plėtimas
(Developing Technological Savvy)

Supratimas, kaip technologijų taikymas padidins žmonių produktyvumą ir verslo efektyvumą, siekiant būti sėkminga organizacija rytojaus pasaulyje.

Klientų pasitenkinimo užtikrinimas
(Ensuring Customer Satisfaction)

Bendradarbiavimo užtikrinimas tarp funkcijų / komandų / padalinių teikiant kokybiškas paslaugas / produktus ir žmonių įkvėpimas nuolat siekti aukštesnio klientų pasitenkinimo lygio.

Konkurencinio pranašumo užtikrinimas
(Maintaining a Competitive Advantage)

Efektyvus vadovavimas link nuolatinio tobulėjimo: a) geresnių rezultatų siekimas greičiau; b) intelektinio kapitalo/potencialio organizacijoje sutelkimas; c) to kas neveikia, bei neefektyvių išlaidų pašalinimas; d) naujų produktų ir paslaugų kūrimas; e) ilgalaikės vertės akcininkams pasiekimas.

NUOLATINIAI POKYČIAI (Continuous Change)

Asmeninio meistriškumo pasiekimas
(Achieving Personal Mastery)

Lyderio savo lyderystės efektyvumo visapusiškas tobulinimas per: a) padidintą supratimą/sąmoningumą apie elgesį, motyvatorius, asmenines nuostatas ir kt. b) savo emocijas ir elgesio valdymą c) kompetencijų spragų užpildymą

Galimybių matymas
(Anticipating Opportunities)

a) Ateities tendencijų tyrinėjimas; b) Ateities galimybių numatymas; c) Idėjų kūrimas siekiant patenkinti pasikeitusios / naujos aplinkos poreikius.

Pokyčių skatinimas
(Leading Change)

a) Požiūris, kad “Pokyčiai tai galimybės”; b) Lankstumas; c) Lyderystė vs. vadovavimas/nurodinėjimas; d) Kūrybiškumo skatinimas; e) Idėjų pavertimas rezultatais.

Įvertinimo ataskaita

360º lyderystės įvertinimas, kuriame lyderiui šalia jo paties įsivertinimo pateikiamas ir kolegų įvertinimas.

Globalios lyderystės įvertinimo ataskaitos ištrauka pateikiama dešinėje pusėje. Remiantis ataskaita lyderis, kartu su programos koučingo specialistu išsikelia elgesio pokyčio tikslą į kurį ir telkiamas visas dėmesys koučingo programos metu.

Registruotis programoje

360º Lyderystės įvertinimo kaina

157

  • 360º apklausos paruošimas ir organizavimas,
  • Globali lyderystės kompetencijų įvertinimo ataskaita,
  • Apklausos rezultatų aptarimas identifikuojant stipriąsias ir ugdytinas kompetencijas.